Kluikenluidersregeling

Saturn Petcare BV heeft een klokkenluidersportaal beschikbaar gesteld waar u ernstige zaken binnen het bedrijf kunt melden. Als u besluit om klokkenluider te worden, zal Saturn Petcare de klokkenluider en alle personen die betrokken zijn bij de melding van een vermeende misstand of onregelmatigheid aan de werkgever te goeder trouw en naar behoren, niet straffen.

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat uw melding rechtstreeks naar onze externe ombudsman, FIRST PRIVACY BV in Amsterdam, Nederland, zal gaan, die de melding vertrouwelijk zal behandelen en, na een eerste beoordeling, zal doorsturen naar de verantwoordelijke personen binnen ons bedrijf. FIRST PRIVACY zal uw wens om bij naam genoemd te worden of anoniem te blijven respecteren. U kunt meer informatie vinden over de behandeling van uw melding via het privacybeleid van FIRST PRIVACY (hier te downloaden: https://fp-whistleblowing.com/s/PrivacyNotice.pdf).

Om u de beste anonimiteit te bieden, willen wij u erop wijzen dat het veiliger is om de TOR-browser (https://www.torproject.org/) te gebruiken en uw melding niet vanaf het bedrijfsnetwerk te doen.

Zodra u uw melding via het platform hebt ingediend, ontvangt u een code van 12 cijfers. Deze code is de bevestiging dat uw rapport is ontvangen. U kunt deze code gebruiken om weer in te loggen op het portaal om ook anoniem commentaar te geven, onze aanvullende vragen te beantwoorden en binnen 3 maanden een update te ontvangen over het proces van uw rapport.

Bezoek het portaal regelmatig om aanvullende vragen te beantwoorden of feedback te ontvangen..

U kunt rapporten indienen over wettelijke overtredingen, onrechtmatig gedrag, vermeende misstanden, met name maar niet beperkt tot de volgende gebieden:

 • een strafbaar feit;
 • een schending van wet en regelgeving
 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoerders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie als bedoeld in artikel 325 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden geschaad;
 • inbreuken in verband met de interne markt (als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie);
 • schendingen van de wet op de zorgvuldigheidseisen voor de toeleveringsketen;
 • omkoping;
 • diefstal.

Gevallen die duidelijk niet relevant zijn, worden zonder verdere verwerking en zonder ontvangstbevestiging verwijderd.

De volgende link brengt u naar het open klokkenluidersplatform dat wordt beheerd door FIRST PRIVACY BV, onze ombudspersoon, waar u uw melding kunt indienen: fp-whistleblowing.com.

Voor meer informatie over gegevensbescherming, uw bescherming als klokkenluider, het interne beleid van Saturn Petcare en hoe uw melding zal worden behandeld, kunt u deze uitgebreide privacyverklaring van Saturn Petcare voor de klokkenluiderhulpmiddelen en het portaal raadplegen: klokkenluidersregeling.

Saturn Petcare B.V.
Stationslaan 1
8051 NC Hattem
Tel: 038 443 1122